ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ

Άρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων.

α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται με την επιμέλεια της μεταφοράς.
β) Οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών τοπικών εμπορικών εθίμων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων και διατάξεων διεθνών συμβάσεων, εκτός αν αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου.

Άρθρο 2: Σύμβαση Διαμεταφοράς.

α) Ανάθεση διαμεταφοράς είναι η σύμβαση με την οποία ο Διαμεταφορέας αναλαμβάνει έναντι αμοιβής την υποχρέωση έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη των εμπορευμάτων, να μεταφέρει αυτά στον τόπο προορισμού, όχι διενεργώντας τη μεταφορά ο ίδιος προσωπικά, αλλά εξευρίσκοντας το μεταφορέα που θα μεταφέρει αυτά και με τον οποίο αυτός συνάπτει τη σύμβαση μεταφοράς στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του αποστολέα ή του παραλήπτη.
β) Ο Διαμεταφορέας δύναται να υπεισέλθει ως μεταφορέας στην εκτέλεση της μεταφοράς.

Άρθρο 3: Εκτέλεση συναφών εργασιών από τον Διαμεταφορέα.

α) O Διαμεταφορέας αναλαμβάνει, μετά από ειδική συμφωνία, εκτός από την επιμέλεια της μεταφοράς και όλες τις παρεπόμενες εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η μεταφόρτωση, η αποθήκευση, ο εκτελωνισμός, η ασφάλιση και λοιπές συναφείς εργασίες.
β) Οι Γενικοί Όροι ισχύουν για τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται μόνο με την επιμέλεια μεταφοράς, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς με τον εντολέα.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του εντολέα.

α) Η σύναψη της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς από τον Διαμεταφορέα δεσμεύει τον εντολέα.
β) O εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς.
γ) Ο εντολέας οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. O Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω της μη ή της καθυστερημένης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εντολέα.

Άρθρο 5: Οδηγίες του εντολέα.

Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ακολουθεί μόνο τις οδηγίες του εντολέα που προκύπτουν από τη σύμβαση επιμέλειας μεταφοράς και περιέχονται σ’ αυτήν. Σε περίπτωση έλλειψης οδηγιών του εντολέα προς τον Διαμεταφορέα αποφασίζει ο τελευταίος σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια. Ο εντολέας ευθύνεται για όλες τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασμένες ή ανεπαρκείς οδηγίες του.

Άρθρο 6: Υποχρεωτικά στοιχεία της εντολής.

α) Στην εντολή που δίνεται στον Διαμεταφορέα πρέπει να προσδιορίζονται η ακριβής διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, ο τόπος φόρτωσης και παράδοσης, το είδος των εμπορευμάτων, η ποσότητα, το περιεχόμενο των κιβωτίων, οι διαστάσεις τους, το μικτό τους βάρος και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης
επιμέλειας μεταφοράς. Tην ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει ο εντολέας. Αν δεν του έχει δοθεί σχετική γραπτή εντολή, δεν είναι υποχρεωμένος ο Διαμεταφορέας να ελέγξει ή να συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά ή άλλες δηλώσεις του εντολέα.
β) O Διαμεταφορέας υποχρεούται να προβεί σε ζύγιση των εμπορευμάτων μόνο εάν υπάρχει γραπτή εντολή.
γ) Ο Διαμεταφορέας αναγράφει στο αποδεικτικό παραλαβής που εκδίδει το περιεχόμενο, την αξία, την ποσότητα, το βάρος ή τη συσκευασία του μεταφερόμενου αγαθού κατά δήλωση του εντολέα.

Άρθρο 7: Μεταφερόμενα εμπορεύματα.

α) Ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να αναλάβει την μεταφορά εμπορευμάτων που μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε πρόσωπα, ζώα, άλλα εμπορεύματα ή τα οποία είναι επιρρεπή σε χειροτέρευση ή φθορά, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη γραπτή συμφωνία.
Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στο Διαμεταφορέα χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο Διαμεταφορέας δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόμη, σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος, να προχωρήσει στην καταστροφή τους. Ο εντολέας είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα.
β) Αν λόγω λανθασμένων ή ανεπαρκών οδηγιών o Διαμεταφορέας ανέλαβε την επιμέλεια της μεταφοράς εμπορευμάτων τα οποία από τη φύση τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, ή μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. εκρηκτικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά στοιχεία ή ουσίες που αναθυμιάζουν, η εντολή πρέπει να θεωρείται άκυρη. Αν παρ’ όλα αυτά λάβει χώρα η μεταφορά, ο Διαμεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Αντίθετα διατηρεί κάθε δικαίωμα να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των άλλων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.

Άρθρο 8: Βάρος απόδειξης.

O Διαμεταφορέας δεν φέρει την ευθύνη για ζημίες, οι οποίες οφείλονται σε προφορικές εντολές, υποδείξεις ή γνωστοποιήσεις του εντολέα, εκτός αν επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από αυτόν.

Άρθρο 9: Διεύθυνση του εντολέα.

Ο εντολέας έχει υποχρέωση να δηλώσει στον Διαμεταφορέα την διεύθυνσή του ή την αλλαγή διεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει η τελευταία διεύθυνση που δόθηκε στον Διαμεταφορέα. Ο Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται αν τυχόν δόθηκε λανθασμένη διεύθυνση από τον εντολέα ή σε ανεπαρκή ή ελλιπή ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή διεύθυνσης του εντολέα.

Άρθρο 10: Αποστολή εγγράφων.

α) Ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να αποστέλλει τις επιστολές συστημένες ή να ασφαλίζει τη μεταφορά εγγράφων, εκτός εάν υπάρχει γραπτή εντολή.
β) O Διαμεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη γνησιότητα των υπογραφών σε δηλώσεις που αφορούν τα μεταφερόμενα αντικείμενα ή σε άλλα γραπτά κείμενα ή να ελέγχει την αρμοδιότητα προς υπογραφή των υπογραφόντων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς κάτι άλλο.

Άρθρο 11: Aνάκληση εντολής.

Ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, εκτός και αν ο Διαμεταφορέας δεσμεύθηκε με τρίτους για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς.
Στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δημιουργηθείσες δαπάνες καθώς και με οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την ανάκληση της εντολής.

Άρθρο 12: Ομαδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο Διαμεταφορέας δικαιούται να αναλάβει την επιμέλεια μεταφοράς των εμπορευμάτων με το σύστημα GROUPAGE, δηλαδή ομαδικά με άλλα εμπορεύματα, τα οποία ανήκουν σε περισσότερους εντολείς, εφόσον δεν συμφωνήθηκε γραπτώς το αντίθετο.

Άρθρο 13: Εκχώρηση απαιτήσεων.

H εκχώρηση των απαιτήσεων του εντολέα κατά του Διαμεταφορέα σε τρίτους καθώς και η έγερση αξιώσεων κατά του Διαμεταφορέα στο όνομα ή για λογαριασμό ενός τρίτου, είναι δυνατή μόνο αν θεμελιώνονται δικαιώματα κατά του Διαμεταφορέα στα πλαίσια των παρόντων Γενικών όρων και όχι άλλων που τυχόν προκύπτουν από ιδιαίτερες συμφωνίες από τη σύμβαση.

Άρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορές από και σε λιμάνι.

α) Όταν πρόκειται για μεταφορά από και σε λιμάνι η φόρτωση και εκφόρτωση εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και όρους λειτουργίας του κάθε λιμένα και με τους όρους που αναγράφονται στις φορτωτικές ή ναυλοσύμφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακές ή οι πλοιοκτήτριες εταιρίες.
β) Οι συμφωνηθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν επιπρόσθετα έξοδα που προέρχονται από φόρτωση, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, του Σαββατοκύριακου ή των επίσημων αργιών, κλπ.
γ) Όταν ο Διαμεταφορέας αναλάβει την επιμέλεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων στο λιμάνι φόρτωσης των εμπορευμάτων, δεν ευθύνεται για πιθανές καθυστερήσεις του πλοίου, για ελλιπή φόρτωση, υπερημερία πλοίου, απαγόρευση απόπλου του πλοίου, για έξοδα φύλαξης, εκφόρτωση ή για οποιοδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί από τις ναυτιλιακές εταιρίες ή τους πράκτορες αυτών.
Όλα τα προαναφερόμενα ειδικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.


II. ΠΑΡΟΧΕΣ – ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

Άρθρο 15: Αμοιβή του Διαμεταφορέα, έξοδα.

α) Το ύψος της αμοιβής του Διαμεταφορέα για την εκτέλεση της ανατεθείσης σ’ αυτόν εντολής καθορίζεται με συμφωνία των συμβαλλομένων.
β) Εκτός από ρητή αντίθετη συμφωνία η αμοιβή και τα έξοδα προπληρώνονται με την παραλαβή των εμπορευμάτων όταν εντολέας είναι ο αποστολέας και πριν την παράδοση των εμπορευμάτων όταν εντολέας είναι ο παραλήπτης.
γ) Τα τιμολόγια του Διαμεταφορέα εξοφλούνται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Διαμεταφορέα, που γνωστοποιείται στον εντολέα κατά τη σύναψη της μεταξύ τους σύμβασης ή μεταγενέστερα με την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Ο εντολέας γίνεται υπερήμερος το αργότερο 15 ημέρες από την παράδοση του παραστατικού στον εντολέα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο ή προκύπτει διαφορετικό χρονικό σημείο εξόφλησης του Διαμεταφορέα από τη μεταξύ τους σύμβαση. Σε περίπτωση υπερημερίας του εντολέα, ο Διαμεταφορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει νόμιμους τόκους υπερημερίας.

Άρθρο 16: Συμφωνία για την τιμή και την παροχή.

α) Προσφορές του Διαμεταφορέα και συμφωνίες σχετικά με τιμές και παροχές αφορούν πάντα μόνο τις ρητά αναφερόμενες παροχές του Διαμεταφορέα ή/και τρίτων και, εφόσον δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, μόνο εμπορεύματα κανονικού όγκου, κανονικού βάρους και ποιότητας. Οι προσφορές αυτές προϋποθέτουν κανονικές και ανεμπόδιστες συνθήκες καθ’όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.
Για παρεπόμενα τέλη και έξοδα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία. H πληρωμή δασμών, φόρων, δικαιωμάτων και δαπανών τρίτων καθώς και οποιαδήποτε παροχή ιδιαιτέρων υπηρεσιών βαρύνουν τον εντολέα.
β) Πιθανές ανατιμήσεις στους ναύλους των μεταφορέων ή στους τελωνειακούς δασμούς, αλλαγές στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων, φόρους, επιβαρύνσεις κλπ. που ήταν αδύνατο να είχαν προβλεφθεί εκ των προτέρων δικαιολογούν ανάλογες προσαρμογές στην αμοιβή και στα έξοδα του Διαμεταφορέα.

Άρθρο 17: Άρνηση παραλαβής.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή των μεταφερθέντων εμπορευμάτων, ο Διαμεταφορέας έχει δικαίωμα επιστροφής αυτών στον εντολέα, με δαπάνη του εντολέα. Για την επιστροφή των εμπορευμάτων τον κίνδυνο φέρει ο εντολέας. Ο εντολέας ευθύνεται επίσης για κάθε δαπάνη που οφείλεται στην άρνηση του παραλήπτη προς παραλαβή.

Άρθρο 18: Συμψηφισμός.

Oι απαιτήσεις για την αμοιβή και τα έξοδα του διαμεταφορέα από την επιμέλεια της μεταφοράς δεν συμψηφίζονται.


IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 19: Παράδοση εμπορευμάτων.

α) Η παράδοση των εμπορευμάτων συντελείται με την υπογραφή των φορτωτικών εγγράφων ή την παράδοση της διατακτικής στον παραλήπτη που αναφέρεται στα ως άνω φορτωτικά έγγραφα ή τυχόν αναγραφόμενο εντολοδόχο αυτού.
β) εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ή για λόγο (για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Διαμεταφορέας) δεν γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα παρακατίθενται σε χώρο επιλογής του Διαμεταφορέα με κίνδυνο και έξοδα του εντολέα και ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ασφαλίσει. Ο Διαμεταφορέας επιπλέον δεν ευθύνεται για πλειστηριασμούς, δημεύσεις κ.λ.π. οι οποίες μπορούν να επιβληθούν στα εμπορεύματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στη χώρα που δεν παραδόθηκαν αυτά.

Άρθρο 20: Παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους.

Η παράδοση των εμπορευμάτων με αντικαταβολή της αξίας τους, προϋποθέτει ειδική και ρητή εντολή του εντολέα-φορτωτή. Μόνο η ένδειξη “C.O.D.” (cash on delivery) επί του εμπορικού τιμολογίου δεν συνιστά υποχρέωση παράδοσης των εμπορευμάτων με αντικαταβολή για τον Διαμεταφορέα.


IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Άρθρο 21: Καμία εγγύηση για προθεσμίες.

Eκτός από προηγούμενη γραπτή συμφωνία, ο Διαμεταφορέας δεν εγγυάται ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης ούτε μια καθορισμένη σειρά προτεραιότητας για την εκτέλεση της μεταφοράς. Η απλή ένδειξη του χρόνου παράδοσης από τον εντολέα, δεν συνιστά υποχρέωση για τον Διαμεταφορέα. Ο Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που προκύπτουν εξαιτίας λανθασμένων πληροφοριών που δίνονται από μεταφορείς ή τους πράκτορές τους σχετικά με τις ημερομηνίες ή τους όρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή παράδοσης των εμπορευμάτων.

Άρθρο 22: Aδυναμία εκπληρώσεως, πλημμελής εκπλήρωση.

Γεγονότα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διαμεταφορέα, λόγω των οποίων αδυνατεί να εκπληρώσει ολoκληρωτικά ή εν μέρει τις υποχρεώσεις του, τον ελευθερώνουν για το χρονικό διάστημα που διαρκούν από τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια εντολών, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίσης σ’ αυτές τις περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα ο Διαμεταφορέας να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ακόμη και στην περίπτωση που έχει μερικώς εκπληρώσει την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαμεταφορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί.


V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Άρθρο 23: Aσφάλιση εμπορευμάτων.

α) Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίσει για λογαριασμό του εντολέα το εμπόρευμα μόνο αν του έχει δοθεί ρητή έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται η ασφαλιστική αξία και οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι.
β) Το γεγονός της ασφάλισης προηγούμενων φορτώσεων του ίδιου εντολέα δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του Διαμεταφορέα να ασφαλίσει και τις επόμενες μεταφορές του ίδιου εντολέα. Η απλή αναφορά αξιών των εμπορευμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως εντολή για ασφάλιση.
γ) Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου δεν αναλαμβάνει ο Διαμεταφορέας τις υποχρεώσεις που έχει ο ασφαλισμένος. Υποχρεούται ωστόσο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αξίωσης από την ασφάλιση.
δ) Αν δεν προσδιορίζονται εγγράφως από τον εντολέα οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, η ασφάλιση των εμπορευμάτων γίνεται για τους συνήθεις κινδύνους και εξαιρέσεις, όπως καθορίζονται από την συμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρία.
ε) Ο Διαμεταφορέας δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί συνασφαλιστής.
στ) Ο Εντολέας και η Ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται να παραιτηθούν κάθε αξιώσεως εναντίον του Διαμεταφορέα σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.


VI. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Άρθρο 24: Προσωρινή Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες.

α) H προσωρινή αποθήκευση γίνεται κατ’ εκλογή του Διαμεταφορέα σε δικές του ή σε αποθήκες τρίτων (ιδιωτικές ή δημόσιες).
β) Αν έχει αποθηκεύσει προσωρινά ο Διαμεταφορέας τα εμπορεύματα σε αποθήκη τρίτου, ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν μεταξύ αυτού και του τρίτου αποθηκευτή. Ο Διαμεταφορέας οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εφόσον του ζητηθεί.
γ) Υποχρέωση του Διαμεταφορέα για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους και μόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον εντολέα.

Άρθρο 25: Είσοδος στην αποθήκη.

Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι προσωρινά αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία εκπροσώπου ή υπαλλήλου του Διαμεταφορέα, στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.

Άρθρο 26: Δικαίωμα εκποίησης των προσωρινά αποθηκευθέντων εμπορευμάτων.

α) Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης που ο δικαιούχος των εμπορευμάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο Διαμεταφορέας δικαιούται να προβεί στην εκποίηση αυτών, μετά από έκδοση δικαστικής αποφάσεως. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και να κοινοποιηθεί εξώδικη κλήση ή και συστημένη επιστολή (από το Διαμεταφορέα προς τον εντολέα) τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη συμπλήρωση του εξαμήνου.
β) Το αντίτιμο της εκποίησης των εμπορευμάτων θα αποδίδεται στο δικαιούχο αυτών, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων και εξόδων του Διαμεταφορέα.


VII. ΠΡΟΝΟΜΙA

Άρθρο 27: Εξασφάλιση των απαιτήσεων του Διαμεταφορέα.

Ο Διαμεταφορέας έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση που προέρχεται από την εκ μέρους του εκτέλεση της συμβάσεως επιμέλειας μεταφοράς, νόμιμο ενέχυρο και δικαίωμα παρακράτησης στα αποθηκευμένα είδη του εντολέα. Τα ως άνω προνόμια εξασφαλίζουν όχι μόνο απαιτήσεις κάθε φύσεως σχετικές με τα αποθηκευμένα, τα οποία ο Διαμεταφορέας έχει στην κατοχή του, αλλά και εκείνες που αφορούν αποθηκευμένα που έχουν ήδη παραδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των αποθηκευμένων, οι αξιώσεις του Διαμεταφορέα ικανοποιούνται και από την τυχόν καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση.


VIII. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Άρθρο 28: Eκταση ευθύνης.

α) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα περιορίζεται ή απαλλάσσεται αυτός σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ή τις διατάξεις που ακολουθούν. Ο Διαμεταφορέας ευθύνεται όταν η ζημία που προκλήθηκε οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ίδιου ή των υπαλλήλων του.
β) Οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων μεταφοράς που ρυθμίζουν τον περιορισμό ή την απαλλαγή από την ευθύνη του μεταφορέα, έχουν άμεση εφαρμογή και επί της ευθύνης του Διαμεταφορέα.

Άρθρο 29: Περιορισμός της ευθύνης του Διαμεταφορέα.

α) Εάν οι περιεχόμενες στη σύμβαση Διαμεταφοράς οδηγίες του εντολέα περιορίζουν την ελευθερία δράσης του Διαμεταφορέα, τότε επέρχεται αντίστοιχη μείωση της έκτασης της ευθύνης του. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας στα εμπορεύματα που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τις οδηγίες του εντολέα ο Διαμεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του.
β) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα ή του μεταφορέα απέναντι στον εντολέα, δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή των πρακτόρων τους ή των ξένων ανταποκριτών σε σχέση με τους νόμους, τις διατάξεις, τους κανόνες και τα έθιμα που ισχύουν στη χώρα των προαναφερθέντων πρακτόρων και ξένων ανταποκριτών.

Άρθρο 30: Ανώτατα όρια ευθύνης.

Σε περίπτωση ευθύνης του Διαμεταφορέα λόγω βλάβης, απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης των μεταφερομένων εμπορευμάτων, τόσο όταν τούτο οφείλεται σε προσωπική ευθύνη του Διαμεταφορέα όσο και όταν οφείλεται σε ευθύνη τρίτων μεταφορέων στους οποίους ανέθεσε την εκτέλεση της μεταφοράς, η οφειλόμενη αποζημίωση περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο και ρυθμίζουν τη σχετική σύμβαση μεταφοράς.

Άρθρο 31: Εμπορεύματα μεγάλης αξίας.

Για εμπορεύματα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ευθύνης του μεταφορέα που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο, καθώς και για χρήματα, έγγραφα, αξιόγραφα, έργα τέχνης και κοσμήματα ευθύνεται ο Διαμεταφορέας μόνο αν του δόθηκε από τον εντολέα εγκαίρως μία έγγραφη ένδειξη της αξίας των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ούτως ώστε να ήταν σε θέση να αποφασίσει για την αποδοχή ή άρνηση της εντολής, εγγράφως.

Άρθρο 32: Απαλλαγή του Διαμεταφορέα από την ευθύνη του.

1) Η ευθύνη του Διαμεταφορέα αποκλείεται:
α) Για ζημίες οφειλόμενες είτε σε κλοπή με την έννοια του αρθ. 374 στοιχ. γ ΠΚ είτε σε ληστεία με την έννοια του αρθ. 380 ΠΚ.
β) Για ζημίες οφειλόμενες στην ύπαρξη νομικών ή διοικητικών εμποδίων και δυσχερειών κατά την εκτέλεση της σύμβασης (έλλειψη ή καθυστερημένη παραλαβή εγγράφων, εγγράφων εκτελωνισμού, εγκρίσεων εισαγωγής ή εξαγωγής κλπ). Επίσης δεν ευθύνεται o Διαμεταφορέας για μεταφορικά έξοδα, έξοδα εκτελωνισμού, τέλη, φόρους και άλλα έξοδα που
έχουν επιβληθεί λανθασμένα από αρχές.
γ) Για απώλεια ή βλάβη πραγμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του εντολέα/αποστολέα κατά τη φόρτωση ή σε ελάττωμα αυτών ή σε ελλιπή ή πλημμελή συσκευασία. O Διαμεταφορέας εξουσιοδοτείται σε τέτοιες περιπτώσεις να δεχτεί από τους μεταφορείς, τους αποθηκευτές και παραλήπτες γενικώς, επιφυλάξεις σχετικά με την συσκευασία των εμπορευμάτων.
δ) Για ζημία η οποία δεν θα αποτρεπόταν, ακόμη και αν ο Διαμεταφορέας είχε καταβάλλει το ανώτατο όριο επιμέλειας και προσοχής, ακόμη και αν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή της ζημίας ή ήταν αντικειμενικά αδύνατο να τα λάβει.
ε) Για ζημίες λόγω της φύλαξης σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια φύλαξη είχε συμφωνηθεί, ή αν μία άλλη φύλαξη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των αγαθών ή λόγω των περιστάσεων.
στ) Για ζημίες λόγω ανωτέρας βίας, επιδράσεις κακών καιρικών φαινομένων, ζημίες μηχανημάτων, καλωδιώσεων, επίδρασης άλλων αγαθών, ζημίες από ζώα ή φυσικής φθοράς των αγαθών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διαμεταφορέας ευθύνεται μόνο αν αποδειχθεί, ότι υπαίτια δημιούργησε τη ζημία.
ζ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του Διαμεταφορέα ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων.
η) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων δημοσίων αποθηκών.
2) Aν σύμφωνα με τις περιστάσεις ήταν δυνατό να προκληθεί ζημία από τους παραπάνω κινδύνους, τεκμαίρεται, ότι ο κίνδυνος επήλθε από τους παραπάνω κινδύνους.

Άρθρο 33: Παύση της ευθύνης του Διαμεταφορέα.

Η ευθύνη του Διαμεταφορέα παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

Άρθρο 34: Άμεση, γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας.

α) Όλες οι ζημίες, ακόμη και αυτές που δεν είναι δυνατό να διαπιστωθούν εξωτερικά, πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον Διαμεταφορέα αμέσως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Αν η παράδοση των εμπορευμάτων έγινε από το Διαμεταφορέα, η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας ,πρέπει να γίνει σε αυτόν σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών.
β) Στην περίπτωση μη τήρησης της κατά τα άνω υποχρέωσης, τεκμαίρεται ότι η ζημία έγινε μετά την παράδοση των εμπορευμάτων.
γ) Eάν η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας γίνει σ’ ένα χρονικό σημείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να στραφεί πλέον ο Διαμεταφορέας κατά τρίτων, ο Διαμεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες.

Άρθρο 35: Συνυπολογισμός ωφελειών.

Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει ο Διαμεταφορέας για τη ζημία ανέρχεται μέχρι την πλήρη αξία του εμπορεύματος, ο Διαμεταφορέας υποχρεούται στην καταβολή της μόνο αν του μεταβιβαστεί η κυριότητα στο εμπόρευμα και του εκχωρηθούν οι απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ασφαλίσματος σε σχέση με το εμπόρευμα, του εντολέα ή του παραλήπτη κατά τρίτων.

Άρθρο 36: Ευθύνη Διαμεταφορέα σε συνδυασμένη μεταφορά.

Επί μεταφοράς, εκτελούμενης βάσει ενιαίας συμβάσεως (συνδυασμένη μεταφορά), ο Διαμεταφορέας ευθύνεται για βλάβη ή απώλεια των μεταφερόμενων πραγμάτων, σύμφωνα με τα νόμο που διέπει την ευθύνη του μεταφορέα κατά το τελευταίο στάδιο της μεταφοράς.


IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 37: Παραγραφή.

α) Οι αξιώσεις κατά του Διαμεταφορέα παραγράφονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο νόμο ή στις διεθνείς συμβάσεις.
β) Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει, προκειμένου μεν περί ολικής απώλειας από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα έπρεπε να παραδοθούν, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από την ημέρα κατά την οποία τα εμπορεύματα παραδόθηκαν ή προσφέρθηκαν στον παραλήπτη.


X. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 38: Τόπος εκπλήρωσης, δωσιδικία, ισχύς του ελληνικού δικαίου.

α) Τόπος εκπλήρωσης της σύμβασης Διαμεταφοράς είναι για όλα τα μέρη η έδρα ή το υποκατάστημα του Διαμεταφορέα προς το οποίο απευθύνεται η εντολή διαμεταφοράς.
β) Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση Διαμεταφοράς ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα του Διαμεταφορέα, με την επιφύλαξη ρήτρας αποκλειστικής αρμοδιότητας των εκδιδόμενων φορτωτικών. Για αξιώσεις κατά του Διαμεταφορέα αρμόδιο είναι αποκλειστικά το Δικαστήριο της έδρας του.
γ) Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του Διαμεταφορέα και του εντολέα ή των διαδόχων του ισχύει το ελληνικό δίκαιο, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο και ρυθμίζουν τη σχετική σύμβαση μεταφοράς.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1: Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες.

α) H αποθήκευση γίνεται κατ’ εκλογή του αποθηκευτή στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δημόσιες). Αν αποθηκεύσει ο αποθηκευτής σε ξένη αποθήκη, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τον τόπο και το όνομα του ξένου αποθηκευτή στον αποθέτη ή εάν έχει εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, να σημειωθεί
πάνω σ’ αυτό. Δεν επιτρέπεται μονομερώς εκ μέρους του αποθηκευτή μεταβολή του τόπου αποθηκεύσεως των εμπορευμάτων εκτός αν τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξασφαλίζεται καλύτερα η φύλαξή τους.
β) Αν έχει αποθηκεύσει ο αποθηκευτής τα εμπορεύματα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν μεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο αποθηκευτής οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν.
γ) Ο αποθέτης έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους. Ενστάσεις του αποθέτη κατά της τοποθέτησης ή κατά της εκλογής του χώρου θα πρέπει να γίνονται άμεσα.
Ο αποθέτης, σε περίπτωση που δεν ασκήσει το δικαίωμά του να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους, παραιτείται των ενστάσεών του κατά του είδους και του τρόπου της αποθήκευσης, εάν η επιλογή των αποθηκευτικών χώρων και η τοποθέτηση έγιναν με τη φροντίδα ενός μέσου αποθηκευτή.

Άρθρο 2: Είσοδος στην αποθήκη.

Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του αποθηκευτή ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.

Άρθρο 3: Yποχρεώσεις – ευθύνη του αποθέτη.

α) Η σύναψη της σύμβασης αποθήκευσης γίνεται από τον κύριο των εμπορευμάτων ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο.
β) Τα εμπορεύματα προς αποθήκευση πρέπει να είναι επαρκώς και κατάλληλα συσκευασμένα και σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην προκαλέσουν ζημιά σε πρόσωπα ή άλλα εμπορεύματα είτε από εξάπλωση υγρασίας, προσβολή από έντομα (κατακλυσμός), διαρροή ή διαφυγή αναθυμιάσεων.
γ) Εμπορεύματα νωπά, ευπαθή, εύφλεκτα, διαβρωτικά ή/και επικίνδυνα θα αποθηκεύονται σε αποθήκη ειδικών προδιαγραφών η οποία θα βρίσκεται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούμενη γραπτή συμφωνία. Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στον αποθηκευτή χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο αποθηκευτής δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόμη,
σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος να προχωρήσει στην καταστροφή τους. Ο αποθέτης είναι υπεύθυνος, για κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα.
δ) Ο αποθέτης υποχρεούται να δηλώσει με ακρίβεια το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία το περιεχόμενο και την αξία των εμπορευμάτων. Την ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει ο αποθέτης. Επίσης ο αποθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για τον τόπο αποθήκευσης και το όνομα ή την επωνυμία του αποθηκευτή.
ε) Ο αποθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τον αποθηκευτή εγγράφως για οποιαδήποτε “ειδική” προφύλαξη που θα ήταν αναγκαία για την ασφαλή αποθήκευση των εμπορευμάτων.
στ) O αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες, οι οποίες μπορούν να προκληθούν υπαιτίως από τον ίδιο, τους υπαλλήλους ή τους εντολοδόχους του κατά την είσοδό τους στις αποθήκες, προς το αποθηκευτή, άλλους αποθέτες ή στον ιδιοκτήτη.
ζ) Ο αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων σε άλλα εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή ο αποθηκευτής δικαιούται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των άλλων αποθηκευμένων εμπορευμάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον αποθέτη.
η) εάν αναγκαστεί ο αποθηκευτής απρόβλεπτα και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σε εκκένωση της αποθήκης υποχρεούται ο αποθέτης να απομακρύνει αμέσως με δικές του δαπάνες και δική του επιμέλεια τα αγαθά. Διαφορετικά βαρύνεται με τις δαπάνες για την αποθήκευση σε άλλο χώρο που γίνεται με επιμέλεια του αποθηκευτή.
θ) Ο αποθέτης ευθύνεται για την καταβολή της αμοιβής του αποθηκευτή, ακόμη και αν τα εμπορεύματα καταστράφηκαν άνευ υπαιτιότητας του αποθηκευτή.

Άρθρο 4: Yποχρεώσεις του αποθηκευτή.

α) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του χώρο κατάλληλο για την αποθήκευση των εμπορευμάτων.
β) Υποχρέωση του αποθηκευτή για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους και μόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον αποθέτη.
γ) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ασκεί προσωπικά ή μέσω των προς τούτο εντεταλμένων οργάνων την επίβλεψη για την διατήρηση της υλικής υποστάσεως των εμπορευμάτων.
δ) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα τον αποθέτη σε περίπτωση που η υλική ή και νομική υπόσταση των εμπορευμάτων διατρέχει κίνδυνο.

Άρθρο 5: Συμφωνητικό αποθήκευσης.

Ο αποθηκευτής στο συμφωνητικό αποθήκευσης που εκδίδει πρέπει να αναγράφει:
α) Το όνομα και το επώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη.
β) Το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία, το περιεχόμενο και την αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον αποθέτη.
γ) Τη διάρκεια της αποθήκευσης.
δ) Αν τα προς αποθήκευση εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα ή όχι, κατά ποίου κινδύνου, τη διάρκεια της ασφαλίσεως και το ύψος των καταβληθέντων ασφαλίστρων.
ε) Κάθε άλλη ένδειξη που αφορά τον χώρο, τον τρόπο ή τις τυχόν ειδικές συμφωνίες της αποθήκευσης.
Μερική ανάληψη των αποθηκευμένων εμπορευμάτων είναι δυνατή μόνο κατόπιν ειδικής σημείωσης στο συμφωνητικό αποθήκευσης.

Άρθρο 6: Τόπος και χρόνος απόδοσης των αποθηκευμένων.

α) Αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά τα εμπορεύματα αποδίδονται στον αποθέτη στον τόπο φυλάξεως αυτών.
β) Ο αποθέτης δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πριν από τον καθορισμένο χρόνο διάρκειας της σύμβασης αποθήκευσης, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. Σε περίπτωση ευπαθών εμπορευμάτων η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει εντός 5 ημερών. Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση απόδοσης των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πριν τον καθαρισμένο χρόνο, η αμοιβή του αποθηκευτή θα καταβάλλεται ολόκληρη και δεν θα επέρχεται ανάλογη μείωση.

Άρθρο 7: Αμοιβές – Δικαίωμα παρακράτησης εμπορευμάτων.

α) Το ύψος της αμοιβής του αποθηκευτή καθορίζεται με συμφωνία των μερών.
β) Εκτός από ρητή αντίθετη συμφωνία η αμοιβή και τα έξοδα αποθήκευσης προπληρώνονται με την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτή.
γ) Τα τιμολόγια του αποθηκευτή εξοφλούνται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του αποθηκευτή, ο οποίος θα έχει γνωστοποιηθεί στον εντολέα αποθέτη, ακόμη και με αναγραφή του επί του σώματος του παραστατικού πληρωμής του. Ο εντολέας αποθέτης γίνεται υπερήμερος το αργότερο 15 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου και την παραλαβή του από αυτόν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση υπερημερίας του εντολέα αποθέτη ο αποθηκευτής δικαιούται να ζητήσει τόκους υπερημερίας.
δ) Ο αποθηκευτής έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτησή του δικαίωμα παρακράτησης στα εμπορεύματα του αποθέτη.

Άρθρo 8: Καταγγελία της σύμβασης αποθήκευσης.

Tα μέρη δικαιούνται, αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, να καταγγείλουν τη σύμβαση αποθήκευσης οποτεδήποτε, με συστημένη επιστολή που πρέπει να αποσταλεί 30 ημέρες πριν.
Καταγγελία χωρίς την τήρηση προθεσμίας είναι δυνατή εκ μέρους του αποθηκευτή, σε περίπτωση πιθανής ζημίας σε άλλα αποθηκευμένα εμπορεύματα εξαιτίας των προαναφερομένων εμπορευμάτων.

Άρθρο 9: Eυθύνη αποθηκευτή.

Ο αποθηκευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ίδιου ή των προστιθέντων του.

Άρθρο 10: Απαλλαγές – Εξαιρέσεις.

Η ευθύνη του αποθηκευτή αποκλείεται:
α) Για ζημίες που μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αποθέτη ή των εντεταλμένων του.
β) Για ζημίες που προξενούνται από ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα της συσκευασίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
γ) Για ζημίες που προξενούνται από ίδιο ελάττωμα ή τη φύση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
δ) Για ζημίες λόγω της αποθήκευσης των εμπορευμάτων σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια αποθήκευση είχε συμφωνηθεί ή αν μία άλλη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των εμπορευμάτων ή λόγω των περιστάσεων.
ε) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων δημοσίων αποθηκών.
στ) Για ζημίες που προξενούνται από απεργούς, εργαζομένους που αντιμετωπίζουν ανταπεργία ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές και από τρομοκρατικές ενέργειες.
ζ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του αποθηκευτή ή των προστιθέντων του.

Άρθρο 11: Παύση της ευθύνης του αποθηκευτή.

Η ευθύνη του αποθηκευτή παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθέτη.

Άρθρο 12: Άμεση γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας.

α) Όλες οι ζημίες πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον αποθηκευτή αμέσως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας πρέπει να γίνει στον αποθηκευτή σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών.
β) Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται ότι η ζημιά έγινε μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 13: Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

α) Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο της έδρας του αποθηκευτή.
β) Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του αποθηκευτή και του αποθέτη ή των διαδόχων τους ισχύει το Ελληνικό δίκαιο.